logotyp

Z przyjemnociprezentujemy recenzjksiążki „Mózg psychopaty" autorstwa Jamesa Fallona. Recenzja powstała we współpracy z GWP Gdaskie Wydawnictwo Psychologiczne. Książka jest dostpna na stronie wydawnictwa. Zapraszamy do lektury!

Na pocztku warto wspomnie, e autorem książki jest amerykaski neurobiolog, profesor psychiatrii, anatomii i neurobiologii Uniwersytetu Kalifornijskiego w Irvine, który badajc mózgi psychopatycznych morderców odkrył, e jego mózg wykazuje zmiany charakterystyczne dla tej grupy osób. Ponadto kilku jego przodków w linii mskiej było mordercami, a przynajmniej podejrzewano ich o dokonanie zbrodni. James Fallon łączc osobiste dowiadczenia z wynikami badanaukowych analizuje wpływ czynników genetycznych, jak i rodowiskowych w celu zaprezentowania własnej teorii etiologii psychopatii.

Czym jest zatem psychopatia? W popkulturze obraz psychopatów jest zbytnio przerysowany, w rzeczywistoci nie soni zwykle tak brutalni i szaleni. W rodowisku naukowym natomiast brak jest oficjalnej definicji psychopatii, DSM (Diagnostyczny i statystyczny podrcznik zaburzepsychicznych) zawiera szeroki zakres zaburze, ale jej nie uwzgldnia. Jednak istnieje zgoda co do narzdzia diagnostycznego- Skali Skłonnoci Psychopatycznych (inaczej Skala Hare’a). Do cech psychopatycznych uwzgldnianych w powyszej skali mona zaliczypowierzchowność, megalomani, skłonność do kłamstwa, brak wyrzutów sumienia, brak empatii, odrzucanie odpowiedzialnoci za własne działania, impulsywność, brak celów i zawodność, porywczość, zachowania przestpcze w okresie dorastania, przeszłość kryminaln. Czy mona zatem nie być świadomym własnej psychopatii, a w szczególnoci braku empatii? Jak bardzo psychopatia jest rozpowszechniona? Czy wystpuje częściej u kobiet czy u mężczyzn? Midzy innymi na te pytania wprowadzajce mona znaleźć odpowiedzi w lekturze.

Książka “Mózg psychopaty”, jak sam tytuł wskazuje, stanowi jednak głównie odpowiedna pytanie o rónice midzy mózgiem psychopaty, a mózgiem niezaburzonej osoby. Autorowi lektury podczas pracy udało sibezbłędnie wskazapsychopatycznych morderców tylko za pomocskanów ich mózgów, co stanowiło podstawjego teorii o etiologii psychopatii przedstawionej w lekturze. Czytelnik zostaje wprowadzony w głąb umysłu psychopaty otrzymujc podstawowe informacje na temat mózgu człowieka, midzy innymi o płatach mózgu, korze przedczołowej, ciele migdałowatym, gorcym i chłodnym poznaniu, obszarach odpowiedzialnych za empati, neuroprzekanikach. Fallon przekazuje swoje myli w sposób jasny i zrozumiały nawet dla osoby, która nie miała wczeniej stycznoci z neuronauk. Ponadto w książce mona znaleźć kilka ilustracji, które ułatwiajzrozumienie treci. Lektura dostarcza take informacji na temat wpływu ujrzenia skanu własnego mózgu na tosamość autora i na osoby w jego otoczeniu.

James Fallon wprowadza czytelnika równiew wiat genetyki i dzieli siinformacjami na temat swojego pochodzenia. W książce zostały zawarte podstawy genetyki, midzy innymi informacje o DNA, SNP, mutacjach, niekodujcych kwasach nukleinowych, uwarunkowanych zachowaniach adaptacyjnych człowieka, badaniu asocjacyjnym genomu, genie wojownika i innych genach agresji. Autor analizujc swoje drzewo genealogiczne okrywa, e kilku jego przodków w linii mskiej prawdopodobnie było mordercami, wielu z nich take porzuciło własne ony. Nastpnie Fallon na swoim przykładzie rozwaa interakcjmidzy genotypem a rodowiskiem, take analizuje przemoc transgeneracyjn. Ponadto autor wyjania midzy innymi znakowanie epigenetyczne, retrotranspozony, oddziaływanie stresorów rodowiskowych w zalenoci od wieku dziecka.

Oprócz determinacji osobowoci i zachowania przez geny autor analizuje take wpływ wychowania na powstanie psychopatii, w dodatku zawiera on w książce wiele osobistych wyznaze swojego ycia. Czytelnik moe dowiedziesiwiele o dziecistwie, wychowaniu, młodoci Fallona, np. jak pogodzihiperreligijność autora w młodym wieku z psychopatii dlaczego zdecydował sion odejść od Kocioła. W książce mona znaleźć informacje o samoocenie Fallona, relacjach z innymi osobami oraz o tym, w jakich okolicznociach wikszość ludzi, którautor uznaje za nudn, przestaje bydla niego nużąca. Opisany zostaje równiezwizek Fallona z Diane, która została jego on, stosunek emocjonalny do niej, a take flirtowanie z innymi kobietami. Ponadto mona znaleźć informacje na temat wizi autora ze swoimi dziemi, a take treci otrzymanych listów od córki i siostry. Czytelnik moe dowiedziesirównie, jak duo czasu Fallon powicił dzieciom, o jego generalnym stosunku do pracy oraz o tym, jakie wydarzenia uznaje za najwaniejsze w jego yciu. Nie został pominity równiestyl ycia autora: nawyki, zapotrzebowanie na sen, odywianie si, uywki, spdzanie wolnego czasu. W książce opisano take, czy Fallon popełniał jakiewykroczenia, a take wyjaniono moliwość dokonania przez niego morderstwa. W lekturze zamieszczono równiewyniki własnych testów psychologicznych autora (test inteligencji, testy osobowoci) oraz informacje o moliwych współwystpujcych zaburzeniach, które go dotycz. Ponadto czytelnik moe znaleźć w książce odpowiedzi na nastpujce pytania: Co sprawia, e w człowieku budzsiniebezpieczne instynkty? Czy autor wierzy w prawdziwy altruizm i w wolnwol? Jak rozumie dualizm duszy i ciała?

W dwóch ostatnich rozdziałach mona znaleźć informacje na temat moliwoci zmiany psychopaty, a take rozwaania, dlaczego istniejpsychopaci. James Fallon na pocztku opisuje podjtpróbzmiany siebie: autor zaczął midzy innymi chodzina pogrzeby, odwiedzachorych, podjął siniezwykle nużącego w jego odbiorze wspierania innych, zaczął take unikahedonistycznego stylu ycia. Czy udało mu sizmieni? Czy moe byszczęśliwy spełniajc oczekiwane przez wikszość osób normy społeczne? Czy moe jednak psychopaci spotrzebni wiatu? Fallon podjął równiepróbrozwaenia korzyci ewolucyjnych cech psychopatycznych.

Podsumowujc moje przemylenia niewtpliwie jest to książka, która poszerza horyzonty, pozwala bowiem zrozumiewieloaspektowo funkcjonowanie psychopaty.

Martyna Szyszka

Studenckie Koło Naukowe Psychoterapii DIALOG
Wydział Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego
ul. Stawki 5/7, 00-183 Warszawa
logotyp